• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

PRIVACYVERKLARING

Op IKC Bonifatius gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement (zie www.bms-onderwijs.nl) . De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat IKC Bonifatius onderdeel uitmaakt van de Bisschop Möller Stichting (BMS), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Welke gegevens er worden gedeeld is opgenomen in een dataregister, welke is op te vragen bij de directeur. 

De BMS (info@bms-onderwijs.nl) heeft voor al haar scholen een gezamenlijk privacyreglement (zie: www.bms-onderwijs.nl)  Hierin staat beschreven hoe de school en de stichting omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Om toezicht te houden op de naleving van de privacy is er voor de gehele BMS een functionaris gegevensbescherming (n.dechesne@bms-onderwijs.nl) aangesteld. Bij hem kunt u terecht met algemene vragen of klachten ten aanzien van de privacy. Tevens kunt u zich terecht bij de www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de directeur.  

Gebruik foto’s en beeldmateriaal 
Voor het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal van leerlingen op bijvoorbeeld de website van het kindcentrum of in de IKC nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (voor de duur van inschrijving) uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur. 

Overzicht t.a.v. rechten van de betrokkenen m.b.t. persoonsgegevens

De personen van wie persoonsgegevens worden gebruikt, noemen we betrokkenen. Alle vormen van gebruik van persoonsgegevens wordt verwerken genoemd. Volgens de Europese privacywetgeving (AVG) hebben betrokkenen een aantal (nieuwe) rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze rechten hebben wij samengevat in de bijlage hieronder.

Overzicht t.a.v. rechten van de betrokkenen m.b.t. persoonsgegevens

http://www.bms-onderwijs.nl/content/Privacyreglement_BMS_02072018.pdf 

Welke gegevens worden met wie uitgewisseld?

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl