• Gastlessen
 • Vieren
 • de leerlingenraad
 • Op kamp met groep 8
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) / OUDERCOMMISSIE

Wie zijn wij?
In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten, zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school van IKC Bonifatius.
De kinderopvang heeft een eigen oudercommissie. Dat er een MR en een oudercommissie zijn,  heeft een juridisch wettelijke oorzaak.
De MR en de oudercommissie kinderopvang hebben voor 2018-2019 de intentie uitgesproken een aantal keer gezamenlijk te overleggen. 

De MR kent vanaf september 2019 de volgende samenstelling:

Leerkrachtgeleding

 • Jurrien Bodewes
 • Anjes Hasenack
 • Nardy Reuvekamp
 • Jitske Beek - van den Berg


Oudergeleding

 • Tjitske van Dijk (voorzitter)
 • René de Vries (secretaris)
 • Willem-Jan Flu
 • Frouke Lampe - Velds


Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben voor de MR, aarzel dan niet en laat het ons weten!
Ons emailadres is: mr@bonifatiussneek.nl

Wat doet de MR?

Medezeggenschap 
Het doel van de MR is de medezeggenschap van ouders en schoolteam over de beslissingen die het schoolbestuur, ten aanzien van de school neemt, te regelen. Medezeggenschap is mogelijk over allerlei onderwerpen. Hierbij een aantal voorbeelden: organisatie van de school, schoolreglement, andere schooltijden, fusie scholen, doelstelling van de school, ouderparticipatie, benoeming leerkrachten, ARBO en de schoolgids. 

Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Zij overleggen met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. 

De MR heeft drie soorten rechten:

 1. Het instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: het schoolplan en de schoolgids. 
 2. Het adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen en het aanstellingsbeleid. 
 3. Initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken. 

Samenstelling van de MR 
De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders en het team zitting in hebben. Ouders kunnen bij de vertegenwoordigers van de MR terecht met vragen, klachten of suggesties. 

De MR op onze school bestaat uit 8 leden. Vier leden worden uit en door de ouders gekozen. Dit noemen we de oudergeleding. De andere vier leden worden gekozen door het schoolteam. Dit noemen we de teamgeleding. 

Verkiezingen 
Bij vertrek van MR leden vanuit de oudergeleding, worden verkiezingen uitgeschreven door een verkiezingscommissie. Middels een bericht in de nieuwsbrief worden ouders gevraagd zich aan te melden. Bij meerdere aanmeldingen introduceren de kandidaten zich in een nieuwsbrief, waarna de ouders hun stem kunnen uitbrengen op één van de kandidaten. 

Vergaderingen 
De data van de vergaderingen staan vermeld in de agenda op deze website. Onze vergaderingen vinden om 19.30 uur plaats in de teamkamer van ons IKC en zijn openbaar. 

De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

25 sept, 30 okt, 27 nov, 15 jan, 12 feb, 18 mrt, 22 april, 13 mei en 17 juni.

Oudercommissie opvang
De medezeggenschap is binnen het IKC voor onderwijs en opvang nog afzonderlijk geregeld. Dit heeft te maken met wettelijke bepalingen. De school kent een MR en de opvang kent een oudercommissie. Onlangs hebben de leden van beide organen met elkaar kennis gemaakt.
We streven ernaar dat de MR en de oudercommissie elkaar vier keer per jaar treffen.
De oudercommissie van de kinderopvang bij IKC Bonifatius zet zich in om de belangen van de kinderen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het management en bestuur van Eigen&Wijzer op verschillende gebieden, waaronder voeding en opvoeding, veiligheid en kwaliteitsbeleid. Heeft u punten die u wil delen met de oudercommissie, neem dan contact op via oc.ikcbonifatius@gmail.com. Voor meer informatie kunt ook terecht bij één van de pedagogisch medewerkers.

Leden: Josette Westerik (voorzitter), Esther Zonderland, Charlotte Grimberg, Maike van Straaten en Anita van Dieren.
 


 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl