• Gastlessen
  • Vieren
  • de leerlingenraad
  • Op kamp met groep 8
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Gastlessen

Vieren

de leerlingenraad

Op kamp met groep 8

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

WAARDEN VERBONDEN AAN ONZE KIJK OP PEDAGOGIEK

onze waarden

Een WAARDE is een betekenisgevend ideaal; een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. Dit klinkt lastig maar waarden moet je zien als iets (abstracts) dat we belangrijk vinden. Een waarde wordt vaak omschreven in één woord. Bekende waarden zijn: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie.
Onze waarden zijn de richtinggevers ‘Samen’, ‘Eigen’ en ‘Wijs’ en vormen de basis voor ons pedagogisch klimaat.

Samen
Kinderen hebben behoefte aan relatie, met andere volwassenen en kinderen.  Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer binnen het IKC. In de groep kunnen kinderen oefenen om met respect om te gaan met anderen, voor zichzelf op te komen en te delen. Samen met ouders staan wij aan het begin van de sociale ontwikkeling van kinderen. De IKC medewerkers begeleiden de kinderen in de groep en betrekken kinderen bij elkaar, ook op momenten dat het even niet vanzelf gaat. Samen sta je sterk! Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn hierbij belangrijke pedagogische voorwaarden.

Eigen
We respecteren de eigenheid van kinderen. Kinderen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen identiteit. We zetten in op talentontwikkeling en maken gebruik van elkaars talenten. Dat doen we zowel binnen als buitenschools.

Wijs
We ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van wijsheid, het beter begrijpen van de complexiteit die hen omringt door ze te leren te vertrouwen op zichzelf en vertrouwen te hebben in de wonderen van het leven en te weten dat de toekomst onvoorspelbaar is. We maken duidelijk dat fouten maken niet erg is, dat het nodig is om te leren.  We bieden een veilige en rijke leeromgeving.
 
Het hebben van respect voor elkaar en elkaars onderlinge verschillen staat hierbij voorop. Zingeving en aandacht voor elkaar zijn belangrijke waarden. Een fijne en vertrouwde leefomgeving is belangrijk bij het opgroeien en met plezier naar het IKC gaan is voor ieder kind een voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen. Binnen de Bisschop Möller Stichting spreken we over bonum commune, een florerende gemeenschap  waar het algemeen welzijn versterkt wordt. Vanuit die gedachte letten we er samen goed op hoe we met elkaar praten, hoe we elkaar vragen stellen, elkaar aanspreken en of we elkaar zien. De regels en afspraken binnen het IKC hebben dan ook als doel deze goede gemeenschap te voeden en te verdiepen. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen op een vriendelijke opbouwende manier met elkaar omgaat. Daar besteden we veel aandacht aan. Ons uitgangspunt is, dat opgroeien en je daarbij ontwikkelen een continue leerproces is, waarbij fouten als leerzaam worden beschouwd en ontwikkeling altijd mogelijk is.
In iedere groep besteden we aandacht aan de groepsvorming en onderlinge samenwerking tussen de kinderen. Deze worden daarin begeleid door de leerkrachten/pedagogisch medewerkers, zodat zij samen op een prettige manier kunnen functioneren in de groepen binnen ons IKC.
Ouderbetrokkenheid vinden wij daarbij belangrijk. ‘Samen leren, samen leven’ is een motto dat wij binnen het IKC vorm willen geven door een pedagogisch partnerschap aan te gaan met de ouders en verzorgers van de kinderen.
Pedagogisch partnerschap bestaat uit het opbouwen van vertrouwen, respect voor elkaar, communicatie over gezamenlijke doelen en het samenwerken van IKC medewerkers en ouders. Kortom, samen zorgen voor een positief klimaat rondom kinderen. Het doel van pedagogisch partnerschap tussen ouders en IKC is om samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Onderwijs en opvoeding in het belang van het kind.
 
Door bij de omgang met elkaar de waarden rond respect, onderlinge verschillen, zingeving en aandacht voor elkaar in het oog te houden, bouwen we aan een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil van nature leren en ieder kind kan op z’n eigen niveau excelleren.
Daarom willen we een IKC zijn waar ieder kind zichzelf mag zijn, veilig is en met plezier naar toe gaat. Kinderen moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en opgroeien tot zelfbewuste en zelfstandige mensen die met hulp van IKC medewerkers voorbereid worden op een actieve en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij waarin zij oog en oor hebben voor anderen en hun omgeving. Om een evenwichtig mens te worden is de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang.
 
Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde, regelmaat, ruimte en respect. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Het IKC is een oefenplaats voor de samenleving.
 
Om voor dit alles een basis te leggen hebben wij de keuze gemaakt een Kanjer-IKC te zijn.
 
 
 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl